ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสนองความต้องการของชุมชน เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
[05-09-2565] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)
[01-09-2565] แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
[23-06-2565] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
[21-06-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
[14-06-2565] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
[31-05-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ รับสมัคร ครูพิเศษสอน แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา
[31-05-2565] การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวนักเรียน-นักศึกษา

[19-09-2565] กำหนดการโครงการการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
[15-09-2565] ตารางสอบภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2565
[03-06-2565] รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565
[10-05-2565] การลงทะเบียนของนักเรียน น้กศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[07-05-2565] แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
[23-03-2565] กำหนดการ รายละเอียด การวัดชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
[29-10-2564] ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔. ในสถานการโควิท 19

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
การประกันคุณภาพภายนอก

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ได้รับการรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) “ด้านการอาชีวศึกษา”

จดหมายข่าววิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ดูประมวลภาพกิจกรรมอื่นๆ

คลิกที่นี่!
Bookmark

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ (update 2565)

แนะนำวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อวท.2565 วท.กฟผ.แม่เมาะ