ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
ปรัชญา
การศึกษาอาชีพเพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่ผลิตกำลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสนองความต้องการของชุมชน เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม

ข่าวนักเรียน-นักศึกษา

[10-05-2565] การลงทะเบียนของนักเรียน น้กศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[07-05-2565] แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
[23-03-2565] กำหนดการ รายละเอียด การวัดชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
[29-10-2564] ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔. ในสถานการโควิท 19
[22-10-2564] การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
[17-09-2564] เอกสารแสดงประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
[31-08-2564] การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
จดหมายข่าววิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ดูประมวลภาพกิจกรรมอื่นๆ

คลิกที่นี่!
Bookmark

แนะนำวิทยาลัย

แนะนำวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำสาขาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

แนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อวท.2565 วท.กฟผ.แม่เมาะ