ฝ่ายบริหารทรัพยากร - งานพัสดุ

งานพัสดุ

บุคลากร งานพัสดุ

นายณัฒิวุุฒิ สุยะธิ
หัวหน้างานพัสดุ

นายอภิชาติ ชาติยาภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางศิริบงกช แสงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (ช่างยนต์)

นายปณิธาน ส่างสวัสดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน/ช่างกลโรงงาน)

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง)

นางวราภรณ์ ยศสมสาย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า)

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาการบัญชี)

นายวีระวัฒน์ จันละ
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

นายเกษม ปัญญาปุก
พนักงานขับรถ

นายแก้ว เทพศิริ
พนักงานขับรถ

นางสาวอาทิตยา ห้อธิวงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวสุวรรณา ต๊ะเปี้ยสืบ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์!
Download เอกสารงานพัสดุ
ยังไม่มีเอกสาร!