ฝ่ายบริหารทรัพยากร - งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

บุคลากร งานอาคารสถานที่

นายภาณุพพงษ์ ดึงวะทอง
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายจีระพงษ์ สลีแดง
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสุรศักดิ์ สิริพิพัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางศิริบงกช แสงแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

ว่าที่ ร.ต.ธนกิจ แม่นยำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางกาญจนา วงค์วงค์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสำเภา ปันยศ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสัญญา แสนดี
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางอัมพันธ์ ก๋าทอง
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสุพันธุญา สุขวาจา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางรัชนี ซ่อนกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายเกษม ปัญญาปุก
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวพนิดา ภู่สำอางค์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายแก้ว เทพศิริ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์!
Download เอกสารงานอาคารสถานที่
ยังไม่มีเอกสาร!