ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ - งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากร งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวีระวัฒน์ จันละ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายอภิชาติ ชาติยาภา
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวสุกันยา สุุยะสืบ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายเกรียงศักดิ์ เปียงกา
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาววิชุดา วรรณธนะชัย
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายวสันต์ เทวัญ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวรุจิรา คำลือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายกิตติศักดิ์ ใจคำลือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นางนิภาพร หล่ายแก้ว
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์!