ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ - งานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากร งานวางแผนและงบประมาณ

นางดุษฏี ใจบุญ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายยุทธพงศ์ อาจกล้า
ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางนิภาพร หล่ายแก้ว
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ