โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

13-05-2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารโภชนาคาร วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยมี นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการต่อไป