"การติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565 "

09-06-2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู วท. กฟผ. แม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ พร้อมทั้งนายอำนวย เรือนสุข ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดลำปาง ใน"การติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565" วิทยาลัยเทคนิคกฟผ. แม่เมาะ ในการนี้ นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อีกด้วย ณ ห้องประชุมอาคาร ปฏิบัติการอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ