โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ หัวข้อ ” วงจรบัญชีและภาษีในสถานประกอบการ "

28-08-2565

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ หัวข้อ ” วงจรบัญชีและภาษีในสถานประกอบการ ” เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ ของนักเรียนนักศึกษาสาขางานการบัญชี ระดับ ปวส.2 ประธานเปิดโครงการรองสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ วิทยากรจากบุคคลภายนอก คือ อาจารย์สิงหา คำมูลตา และ นางสาววนิดา บุญติ๊บ จากสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนการบัญชี และตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนนักศึกษาแผนกสาขางานการบัญชร ปวส.1-2