พิธี รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

02-09-2565

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เป็นประธาน ในพิธี รับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร เพื่อเป็นการรับลูกเสือ และเนตรนารี ที่จะเข้ารับการประดับแถบ ๓ สีเพื่อเข้าร่วมกองลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ