ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เดิมชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ซึ่งจัดตั้งตามโครงการความร่วมมือของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี 2546 โดยการจัดการศึกษา และบริหารงานเสมือนเป็นสาขาของวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง และด้านครุภัณฑ์การศึกษา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 372,470,600.00 บาท ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ”

ในปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภท วิชาพาณิชยกรรม จำนวน 6 หลักสูตร คือ ระดับ ปวช. เปิดสอน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถานศึกษามีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 698คน มีบุคลากรจำนวน 49 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ 1 คน ครูประจำ (ช่วยราชการ) จำนวน 6 คน ครูประจำ (ครูผู้ช่วย) 7 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 20 คน สถานศึกษามีความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี และในปีการศึกษา 2553 จะมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชีและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 1 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ รวมทั้งหมดจำนวน 158 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ มีพื้นที่โดยรอบ 95 ไร่ โดยมีอาคารสถานที่ ดังนี้ 1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น พื้นที่ 2,400 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง 2. อาคารฝึกปฏิบัติช่างอุตสาหกรรม 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง 3. อาคารอำนวยการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,440 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 4. หอสมุดกลางและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 5. อาคารหอประชุมและโรงอาหาร 2 ชั้น พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร 6. อาคารพัสดุ 1 หลัง 7. บ้านพักผู้บริหาร และอาคารบ้านพักพนักงานและเจ้าหน้าที่

 

หน้าหลัก