ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[05-09-2565] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาไทย)
[01-09-2565] แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
[23-06-2565] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
[21-06-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
[14-06-2565] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง)
[31-05-2565] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
[31-05-2565] การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
[31-05-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ รับสมัคร ครูพิเศษสอน แผนกไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา
[13-05-2565] กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
[31-03-2565] แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา 2019
[12-03-2565] ประกาศปิดภาคเรียนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 และกำหนดการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565
[12-03-2565] การลงทะเบียนแก้กิจกรรม รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565
[25-02-2565] การเปิดการเรียน การสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
[21-02-2565] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
[15-02-2565] แจ้งปรับการเรียนการสอนในสถานศึกษา
[15-02-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์)
[02-02-2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
[28-01-2565] การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน (On Site)
[13-01-2565] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
[08-01-2565] เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 10-14 มค 2564
[04-11-2564] หลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)
[26-09-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[17-09-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[10-09-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[03-09-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[28-08-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[20-08-2564] แบบสำรวจการอนุญาต ผู้ปกครอง นักเรียน. นักศึกษา ในการเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โควิด-19
[13-08-2564] การปิดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[07-08-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
[30-07-2564] ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ