ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[19-09-2565] กำหนดการโครงการการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
[15-09-2565] ตารางสอบภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2565
[03-06-2565] รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2565
[10-05-2565] การลงทะเบียนของนักเรียน น้กศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[07-05-2565] แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง เข้าร่วมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
[23-03-2565] กำหนดการ รายละเอียด การวัดชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายของนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565
[29-10-2564] ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔. ในสถานการโควิท 19
[22-10-2564] การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
[17-09-2564] เอกสารแสดงประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
[31-08-2564] การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
[26-08-2564] ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564
[19-08-2564] ประกาศผลคัดเลือกกระประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกาา 2564
[20-06-2564] ขั้นตอนและวิธีการขอใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย สำหรับนักเรียน นักศึกษา
[17-06-2564] หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโทษ นักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2564
[17-06-2564] ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
[25-05-2564] การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
[25-05-2564] กำหนดการรับชุดเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้ย ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564
[30-12-2563] แบบฟอร์มบันทึกกิจวัตรประจำวัน ระหว่างวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
[16-11-2563] ประกาศการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[10-10-2562] ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2562
[17-09-2562] ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2562
[05-09-2562] แจ้งกำหนดการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2562
[17-06-2562] ใบสมัครและรายละเอียด โครงการทุนการศึกษาอำเภอแม่เมาะ ปีการศึกษา 2562
[03-05-2562] กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[23-04-2562] ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
[09-04-2562] ประกาศผลสอบวัดความถนัดทางการเรียน 2562
[19-10-2561] แจ้งกำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
[12-10-2561] แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
[11-10-2561] ประกาศให้ นักเรียน นักศึกษา กรอกและปรับปรุงข้อมล ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะมีงานทำ
[03-10-2561] กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ