ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[15-09-2565] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/65
[13-09-2565] ประกาศผลการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
[08-04-2565] การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565
[05-04-2565] การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565
[24-02-2565] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้เรียนวัยรุ่น
[24-02-2565] การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา
[24-02-2565] อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารและศิลปะการพูดต่อที่ชุมชนสำหรับครูอาชีวศึกษา
[22-02-2565] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
[28-12-2564] ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
[19-11-2564] การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนับสนุนการดำเนินบริหารจัดการ เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ COVID-19
[09-11-2564] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
[29-10-2564] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
[01-10-2564] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
[13-09-2564] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลครูที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
[13-09-2564] ตารางสอบ การพัฒนาครูอาชีวศึกษารูปแบบออนไลน์ (Rtraining) ประจำปีงบประมาณ 2564
[13-09-2564] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา รุ่นที่ 2
[30-07-2564] การฝึกอบรมและพัฒนาโครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู สายงานสอน
[30-07-2564] ขอเชิญร่วมอบรมโครงการเสร้มสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครู
[30-07-2564] การสัมมนา เรื่อง ปรับสมดุลตลาดแรงงานไทยยุคหลังโควิด-19 สู่ความยั่งยืน
[01-07-2564] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552
[25-06-2564] การเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
[14-06-2564] การประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
[14-06-2564] การเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
[14-06-2564] หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
[01-06-2564] บทความเกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
[17-11-2563] แต่งตั้งครูเวรประจำวันควบคุมดูแลวัดไข้และการสวมใส่หน้ากากอนามัยของนักเรียน ภาคเรียน 2/2563
[17-11-2563] แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อให้ความรู้หน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 2/2563
[13-11-2563] การแต่งกายของครูและบุคลากรทางการศึกษา
[17-06-2562] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ประจำปีงบประมาณ 2562
[17-06-2562] แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.แบบพลาสติก
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ