ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[04-04-2565] รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563
[09-11-2564] มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561
[16-08-2564] รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
[22-07-2564] แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564
[20-07-2564] แผนพัฒนาการจัดศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562-2566
[16-10-2562] คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง
[16-10-2562] แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ฉบับปรับปรุง
[16-10-2562] หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา
[21-06-2562] รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ