ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[21-09-2565] เปิดประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 65 New
[09-09-2565] คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมรับฟังบรรยาย โครงการอบรมส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ ไฟฟ้า
[09-09-2565] วิทยาลัยเทคนิค มาบตาพุด ฝึกอบรม การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง
[09-09-2565] ศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
[08-09-2565] วท กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริม การดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project)
[08-09-2565] วท กฟผ. แม่เมาะ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
[25-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมการดัดแปลง ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับขัดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ
[25-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการสอบคักเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ กฟผ. สอศ.
[18-08-2565] วท กฟผ. แม่เมาะ นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ ที่พักสงฆ์ สถาบันธรรมภิวัฒน์ บ้านสบเติ๋น
[18-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ออกให้บริการช่วยเหลือประชาชนบ้านแม่ตีบ อำเภอ งาว
[17-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[17-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ให้บริการประชนในโครงการ Fix it center เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
[12-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
[12-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
[12-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม
[02-08-2565] ร่วมกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
[02-08-2565] จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
[02-08-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนาแขม และวัดใหม่มงคล
[02-08-2565] ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565
[02-08-2565] โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบล สบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
[02-08-2565] นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค แม่เมาะ ร่วมแข่งขันทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคนิค นครลำปาง
[02-08-2565] ต้อนรับที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมกาการอาชีวศึกษา
[02-07-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
[01-07-2565] สาธารณะสุข ตำบลแม่เมาะ ตรวจประเมินการสุขาภิบาลภายในโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ
[01-07-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมโครงการ To Be Number 1 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
[01-07-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ดำเนินกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
[24-06-2565] ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง
[23-06-2565] วท กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565
[17-06-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[16-06-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเงินสนับสนุนการดำเนินการทำกิจกรรมในสถานศึกษา
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ