ประวัติความเป็นมา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เป็นโครงการจัดตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพ ที่มีที่มาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการประสานสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังคมที่หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการพัฒนาและการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นความสำคัญในเรื่องนี้

จากแนวคิดที่สอดคล้องตรงกัน คณะกรรมการ กฟผ. จึงได้อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาเขต กฟผ. แม่เมาะ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 โดยมีระยะดำเนินงานในช่วงการจัดตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.2550 รวม 4 ปี และในวันที่ 16 กันยายน 2546 กฟผ. เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณด้านที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ด้านครุภัณฑ์การศึกษา วงเงินงบประมาณ 372,470,600.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการจัดตั้งฯเป็นชื่อใหม่คือ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งจะเป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา (Area of Excellence) ด้านเทคโนโลยีการผลิตและบำรุงรักษาไฟฟ้า โดยการประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งเป็นแหล่งประสบการณ์ แหล่งความรู้ แหล่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการบูรณาการ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันในด้านการพัฒนาหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้าอุตสาหกรรม

โครงการความร่วมมือในการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2549 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานรวมทั้งช่วงเวลาที่ กฟผ. จะบริจาคเงิน เป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2553 รวม 5 ปี และในวันที่ 26 สิงหาคม 2551 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้ง 8 สถานศึกษาโดยให้ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

พันธสัญญาของความร่วมมือเพื่อสังคมและประเทศชาติระหว่าง กฟผ. กับ สอศ.

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ตามหลักการจัดการอาชีวศึกษาในแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักสอดรับเจตนารมณ์ของอาชีวศึกษา คือ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทักษะวิชาพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ทางทักษะไปประกอบอาชีพหรืองาน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต” และเป็น การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ (Dual Vocational and On-the-job Training) การเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นเป้าหมายที่จะให้สามารถใช้โรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาลัยแห่งนี้

ที่ตั้ง 393 หมู่ที่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 054-330737 โทรสาร 054-330737   ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ มีพื้นที่โดยรอบทั้งสิ้น 95 ไร่