วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ผลิตกาลังคนให้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และสนองความต้องการของชุมชน เน้นเทคโนโลยี มีคุณธรรม

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
 3. บริหารจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 4. บริการวิชาการและวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
 6. ปลูกฝังคุณธรรมจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
 7. ประกันคุณภาพการศึกษา
 8. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 9. ผลิตแรงงานสู่กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 10. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์
 11. เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
 12. ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาอื่น

เป้าประสงค์

 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะตามสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. สถานศึกษาผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสารสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพของชุมชน

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
 2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
 3. จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
 4. สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ
 5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา
 6. ขยายโอกาสด้านวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมแห่งการเรียนรู้