ผู้บริหารสถานศึกษา

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ

นายคนองเดช ดาวสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา