ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคะณกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
 2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน”

 1. พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
 2. เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
 3. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
 4. จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
 5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
 6. ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
 7. ลดการออกกลางคัน
 8. ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
 9. สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
 10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 11. จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ”

ด้านคุณภาพผู้เรียน

 1. เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 3. ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
 4. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
 6. ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
 7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา

ด้านคุณภาพสถานศึกษา

 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
 2. ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
 3. วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
 4. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
 5. ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
  • โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
  • วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
  • วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
 6. จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
 7. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพครู

 1. กำหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
 2. พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
 3. พัฒนาระบบนิเทศภายใน
 4. เร่งยกระดับวิทยฐานะ

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
 2. นำระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
 3. บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
  • ดูแลและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
  • สร้างขวัญ กำลังใจ และจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
 4. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 5. จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
  • ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
  • สถานศึกษาขนาดเล็ก
 6. กระจายอำนาจการบริหารงบประมาณ

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ”

 1. จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 2. เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
 3. ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน
 4. ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา