ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาตามหลักการจัดการอาชีวศึกษาในแนวทางใหม่ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักสอดรับเจตนารมณ์ของอาชีวศึกษา คือ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ทักษะวิชาพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้ทางทักษะไปประกอบอาชีพหรืองานภายใต้ปรัชญาที่ว่า “รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต” และเป็นการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ (Dual Vocational and On-the-job Training) การเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ จึงเป็นเป้าหมายที่จะให้สามารถใช้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในความหลากหลายสาขา เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทยาลัยแห่งนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี หลักสูตร 3 ปี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี หลักสูตร 2 ปี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีเฉพาะทาง หลักสูตร 2 ปี รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ และ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

สาขาวิชาที่เปิดสอน

1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 3. สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง
 4. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 5. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
 6. สาขาวิชาการบัญชี
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  • สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
 4. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6)
 5. สาขาวิชาไฟฟ้า
  • สาขางานไฟฟ้ากาลัง
 6. สาขาวิชาการบัญชี
 7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีเฉพาะทาง

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  • สาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า
  • สาขางานบารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาไฟฟ้า
  • สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า